Privacy policy

Privacy policy

§ 1

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez BinarApps sp. z o. o.

§ 2

  1. “Użytkownikiem” jest każda osoba nieodpłatnie korzystająca z usług świadczonych przez BinarApps za pośrednictwem strony internetowej, takich jak np. usługa newsletter’a, formularza kontaktowego lub rekrutacyjnego.. Usługi te mają charakter informacyjny lub pomocniczy względem głównej działalności gospodarczej prowadzonej przez BinarApps.
  2. “Klientem” jest każda osoba decydująca się na odpłatne skorzystanie z usług świadczonych przez BinarApps w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę, skoncentrowanej przede wszystkim na usługach informatycznych.
  3. Jako “Serwis” określa się stronę internetową https://binarapps.com/.

§ 3

Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest BinarApps spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 6, 90-056 Łódź, KRS 0000494507, NIP 7262653540, REGON 101728315.

§ 4

W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

§ 5

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 6

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których wykorzystanie reguluje odrębny dokument – Polityka plików “cookies”,
  3. poprzez zewnętrzne serwisy analizujące ruch i zachowanie Użytkowników np. Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Website heatmap.

§ 7

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, a także te zapisane w plikach cookies.

§ 8

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

§ 9

Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Wyjątek stanowi aplikacja MailChimp, wykorzystywana przez BinarApps w świadczeniu usługi newsletter’a. Przekazanie danych do wspomnianej aplikacji jest możliwe tylko po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika usługi.  Aplikacja ta ma swoją siedzibę poza Unią Europejską (w Stanach Zjednoczonych), a zatem w świetle przepisów RODO jest traktowana jako tzw. państwo trzecie. Administrator zapewnia, że zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl) w takich przypadkach przekazuje dane wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield – https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/.

§ 10

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§ 11

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

§ 12

W Serwisie mogą pojawiać się linki (łącza) do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.