Polityka prywatności

Administrator danych

§ 1 Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników i Klientów w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez BinarApps.
§ 2 Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest BinarApps Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Roosevelta 6, KRS 0000494507, NIP 7262653540, REGON 101728315.
§ 3 W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator stale kontroluje ich wykonywanie i sprawdza ich zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi, w tym m.in. z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

Zakres zbieranych danych

§ 4 Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
§ 5 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez informacje wprowadzone do formularzy dobrowolnie przez Użytkownika b) poprzez gromadzenie plików “cookies”, których wykorzystanie reguluje odrębny dokument - Polityka plików “cookies”.
§ 6 Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
§ 7 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

Zamiana danych

§ 8 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 9 Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Postanowienia końcowe

§ 10 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.
§ 11 W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się we własnym zakresie.